Увага!
18+
Вам вже виповнилось 18 років?
Вибачте, вхід на сайт заборонено!
НАДМIРНЕ СПОЖИВАННЯ АЛКОГОЛЮ ШКIДЛИВЕ ДЛЯ ВАШОГО ЗДОРОВ'Я

ПрАТ «Оболонь» оголошує конкурс на пошук суб'єктів аудиторської діяльності для надання послуг з обов’язкового аудиту фінансової звітності за 2021 рік

ПрАТ «Оболонь» запрошує аудиторські фірми для участі у конкурсі з відбору суб'єктів аудиторської діяльності, які можуть бути обрані (призначені) для надання послуг з обов’язкового аудиту фінансової звітності за 2021 рік (далі - Конкурс).

До Конкурсу запрошуються аудиторські фірми, які відповідають вимогам Закону України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність», включені до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, зокрема до розділу «Суб'єкти аудиторської діяльності, які мають право проводити обов’язковий аудит фінансової звітності підприємств, що становлять суспільний інтерес».

Аудиторське завдання— проведення обов’язкового аудиту фінансової звітності за період з 01 січня 2021 по 31 грудня 2021 року.

Фінансова звітність та інша публічна інформація ПрАТ «Оболонь» доступна на офіційному веб-сайті obolon.ua/ua. Додаткова інформація про діяльність Товариства може бути надана відповідно до запиту учасника конкурсу.

Метою проведення Конкурсу є вибір на конкурсних засадах аудиторської фірми для надання наступних послуг з обов’язкового аудиту фінансової звітності за 2021 рік:

— аудит та надання аудиторського висновку стосовно консолідованої річної фінансової звітності ПрАТ «Оболонь» за 2021 рік, складеної відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності, вимог чинного законодавства та нормативно-правових актів НКЦПФР;

— аудит та надання аудиторського висновку стосовно річної фінансової звітності ПрАТ «Оболонь"за 2021 рік, складеної відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності, вимог чинного законодавства та нормативно-правових актів НКЦПФР.

Критеріями для вибору суб'єкта аудиторської діяльності є:

— вартість аудиторських послуг з урахуванням усіх податків, зборів та передбачених законодавством відрахувань;

— незалежність;

— досвід надання аудиторських послуг з аудиту фінансової звітності підприємствам, що становлять суспільний інтерес;

— професійна репутація суб'єкта аудиторської діяльності;

— інші критерії відбору відповідно до умов конкурсної документації та чинного законодавства України.

У Конкурсі можуть брати участь Аудитори, які:

1. відповідають вимогам, встановленим Законом України Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність (Відомості Верховної Ради (ВВР), 2018, № 9, ст.50) (у подальшому — Закон про аудит) в частині вимог до суб'єктів аудиторської діяльності, які можуть надавати послуги з аудиту фінансової звітності великих підприємств та підприємств, що становлять суспільний інтерес;

2. включені до Окремого розділу Реєстру аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності, а саме до реєстру суб'єктів аудиторської діяльності, які мають право проводити аудит фінансової звітності великих підприємств та підприємств, що становлять суспільний інтерес;

3. мають достатній рівень кваліфікації та досвіду аудиторів і персоналу, який залучається до надання послуг щодо аудиту фінансової звітності відповідно до міжнародних стандартів (у подальшому — МСФЗ);

4. мають добру репутацію (відсутні випадки застосування протягом двох років поспіль застосування до аудиторської фірми більше 3 разів стягнення у вигляді попередження або зупинення права на надання послуг з аудиту фінансової звітності або аудиту фінансової звітності великих підприємств);

5. можуть підтримувати достатній рівень забезпеченості працівниками за основним місцем роботи для виконання завдань з аудиту фінансової звітності відповідно до вимог Закону про аудит (за основним місцем роботи має працювати не менше 6 аудиторів із загальною чисельністю штатних кваліфікованих працівників, які залучаються до виконання завдань, не менше 15 осіб, з яких щонайменше 3 особи повинні підтвердити кваліфікацію відповідно до статті 19 Закону про аудит або мати чинні сертифікати (дипломи) професійних організацій, що підтверджують високий рівень знань з МСФЗ);

6. не мають порушення вимог щодо забезпечення незалежності суб'єкта аудиторської діяльності;

7. за попередній річний звітний період суми винагороди від кожного з підприємств, що становлять суспільний інтерес, яким надавалися послуги з аудиту фінансової звітності протягом цього періоду, не перевищувала 15% загальної суми доходу від надання аудиторських послуг;

8. не мають обмежень пов’язаних із тривалістю надання послуг ПрАТ «Оболонь»;

9. не мають обмежень щодо надання послуг, передбачених статтею 27 Закону України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність»;

10. мають чинний договір страхування цивільно-правової відповідальності перед третіми особами, укладений відповідно до положень чинного законодавства України;

11. щорічна загальна сума винагороди суб'єкта аудиторської діяльності не перевищує 15% загальної суми чистого доходу від надання послуг таким суб'єктом аудиторської діяльності підприємству, що становить суспільний інтерес, впродовж п’яти років поспіль;

12. пройшли обов’язковий контроль якості аудиторських послуг, що підтверджено відповідним документом Комітету з контролю якості аудиторських послуг Аудиторської палати України;

13. мають досвід надання аудиторських послуг підприємствам відповідної галузі, зокрема здійснення не менше двох завдань з аудиту для таких підприємств протягом останніх трьох років;

14. згідно з принципом конфіденційності та професійної таємниці САД зобов’язуються зберігати конфіденційність інформації, отриманої під час надання аудиторських послуг, не розголошувати відомостей, до яких вони мають доступ під час надання аудиторських послуг, і не використовувати їх у власних інтересах або в інтересах третіх осіб.

Не може бути допущений до проведення аудиту САД, який підпадає хоча б під одну з наведених нижче опцій:

— Аудитори, які не пройшли зовнішню перевірку системи контролю якості та не мають чинного свідоцтва про відповідність системи контролю якості на дату оголошення конкурсу;

— аудитор має родинні стосунки з членами органів управління ПрАТ «Оболонь»;

— аудитор є членом органів управління або посадовою особою ПрАТ «Оболонь»;

— аудитор є працівником ПрАТ «Оболонь»;

— аудитор є працівником або співвласником дочірніх підприємств або структурних підрозділів ПрАТ «Оболонь»;

У разі отримання конкурсної пропозиції від таких суб'єктів, пропозиція до розгляду не приймається.

Правила участі у конкурсі:

Критерії залучення до участі в конкурсі, критерії для відбору аудиторських фірм, а також інформація та документи, які мають бути надані для участі в конкурсі, визначаються Порядком проведення конкурсу з відбору суб'єктів аудиторської діяльності, для надання послуг з обов’язкового аудиту фінансової звітності ПрАТ «Оболонь з додатками, повна версія якого доступна на офіційному веб-сайті за посиланням:

https://obolon.ua/files/shareholders/8ce468b2e547a…

Для участі у Конкурсі зацікавлені компанії мають подати документи:

1. Заявка на участь у Конкурсі та підтверджуючі документи (у разі потреби)

2. Опитувальний лист — анкета учасника Конкурсу та підтверджуючі документи (у разі потреби)

3. Комерційна пропозиція учасника Конкурсу та підтверджуючі документи (у разі потреби)

4. Зразок згоди особи на обробку персональних даних.

5. Інша інформація, яка може бути суттєва та корисна.

Увага! САД може надати власну редакцію вищезазначених документів за умови, що вони будуть містити всю необхідну інформацію.

Додатково зазначається інформація про:

— Вимоги щодо ротації та незалежність аудитора: розкриття інформації про неаудиторські послуги, що надавалися ПрАТ «Оболонь» (у випадках, якщо аудиторська компанія вже співпрацювала з ПрАТ «Оболонь» раніше).

— Витяг з реєстру суб'єктів аудиторської діяльності.

— Референс-лист та рекомендації клієнтів компанії (за наявності).

— Документи для встановлення репутації та стандартів ведення бізнесу компанією, інші документи та інформація за додатковим запитом.

Конкурсні пропозиції подаються українською мовою за підписом уповноваженої особи суб'єкта аудиторської діяльності. Копії документів, що подаються у складі конкурсної

документації у паперовій формі, повинні бути завірені підписом уповноваженої особи та печаткою суб'єкта (за наявності).

Кожен учасник Конкурсу має право подати тільки одну конкурсну пропозицію. Валютою конкурсної пропозиції є гривня.

Документи на участь у Конкурсі мають бути надіслані на електронні скриньки:

o.kinash@kiev.obolon.ua та audit@kiev.obolon.ua

(з поміткою «Конкурс на аудиторські послуги»).

Фінансова звітність та інша публічна інформація ПрАТ «Оболонь» може надаватись у разі необхідності та відповідно до запиту учасника конкурсу.

Строки

Кінцевий термін подання конкурсних пропозицій 14 грудня 2021 року до 23:59 включно.

Відкриття конкурсних заявок та розгляд їх Аудиторським комітетом ПрАТ «Оболонь» — 15 грудня 2021 року.

Оголошення остаточного рішення про обрання аудитора — не пізніше 20 грудня 2021 року.

Про прийняте рішення і про призначення суб'єкта аудиторської діяльності для надання послуг з аудиту фінансової звітності ПрАТ «Оболонь» учасники Конкурсу інформуються шляхом розміщення відповідної інформації на офіційному веб-сайті ПрАТ «Оболонь», а також засобами електронної пошти.

Обов’язковий аудит фінансової звітності ПрАТ «Оболонь» за 2021 рік має розпочатися не пізніше 01 березня 2022 року.

Результати обов’язкового аудиту фінансової звітності ПрАТ «Оболонь» мають бути представлені не пізніше 18 квітня 2022 року.

Звіти незалежного аудитора (Аудиторський висновок) щодо консолідованої фінансової звітності та фінансової звітності ПрАТ «Оболонь» за 2021 рік, складеної відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності за 2021 рік надаються українською мовою, у електронному вигляді та у паперових примірниках.

Звіт незалежного аудитора (Аудиторський висновок) щодо фінансової звітності, складеної відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності, за 2021 рік з метою подання до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку при розкритті річної інформації емітентом у електронному вигляді та у паперових примірниках (у трьох примірниках) українською мовою.

ПрАТ «Оболонь» заздалегідь вдячне за вашу зацікавленість щодо участі у Конкурсі

Зверніть увагу!

• Конкурсні пропозиції з додатками слід надіслати лише в електронному вигляді (файли, скани оригіналів документів з підписом проекту відповідальної особи).

• Конкурсні пропозиції не рецензуються.

• Про результати Конкурсу буде повідомлено засобами електронної пошти.

• Документи, що надійшли після встановленого строку або подані не в повному обсязі чи з порушенням умов Конкурсу, не розглядатимуться.

• Остаточне рішення щодо конкурсної пропозиції переглядові не підлягає.

• Причини відмови в підтримці конкурсної пропозицій не повідомляють.

• Конкурсні пропозиції, документи та питання щодо Конкурсу в електронному вигляді надсилайте, будь ласка, на адресу електронної пошти контактних осіб: o. kinash@kiev.obolon.ua та audit@kiev.obolon.ua

У рубриці «Тема» електронного листа прохання вказати «Конкурс на аудиторські послуги».

Консультації та пояснення з приводу надання конкурсних пропозиції здійснюються лише електронною поштою.

Кінцевий термін приймання конкурсної пропозиції: 14 грудня 2021 року до 23:59 включно.

Конкурсні пропозиції, отримані після закінчення строку їх подання, не розглядаються. Учасник конкурсу має право внести зміни або відкликати свою конкурсну пропозицію до закінчення строку її подання

Сталий розвиток
Зростання на засадах принципів сталого розвитку є основою стратегії корпорації «Оболонь». Дізнайся більше про соціальні практики компанії на сайті Соціального звіту.
Оболонь Арена
Сучасний футбольний стадіон та спортивний комплекс «Оболонь Арена» у Києві.
«Аквабаланс»
«Аквабаланс» — найчистіша питна вода із доставкою додому чи в офіс.